Kompetenceforløb for pædagogisk personale

Kompetenceforløbet består af 8 undervisningsgange a 6 timer og løber over et år. Kompetenceforløbet kan efter eget valg afsluttes med en gruppeeksamen, der udspringer i egen praksis, som kan tilkøbes som en 9. dag, hvorefter deltagerne vil modtage et uddannelsesbevis. Hvis I vælger en afsluttende eksamen, vil der indgå eksamensvejledning undervejs. Der vil være 2 undervisere pr. undervisningsgang. Der vil være litteratur, der kan læses mellem undervisningsgangene.

Forslåede teoretiske temaer, der kan arbejdes med på kompetenceforløbet:

1.dagen: Barnets følelsesmæssige udvikling:
Barnets følelsesmæssige udvikling med udgangspunkt i den treenige hjerne vil illustrere, hvordan der kan skabes forståelse for barnets udvikling og adfærd samt øge opmærksomheden på dets følelsesmæssige alder og nærmeste udviklingszone, og hvordan denne forståelse kan omsættes til praksis for at skabe kontakt, nærvær og følelsesmæssig udvikling.

2 dagen: Barnets følelsesmæssige udvikling med særlig fokus på Mentalisering
Mentalisering defineres ved, at man kan forstå et andet menneskes mentale tilstande, f.eks. ønsker, følelser, tanker og adfærd som meningsfulde ud fra vedkommendes indre tilstand. Mentalisering er beslægtet med begreber som psykologisk tænkning, følelsesmæssig intelligens, empati eller evnen til at kunne se sig selv udefra og den anden indefra. Evnen til mentalisering er ikke i sig selv medfødt, men udvikles ved, at det lille barn ser sig selv i morens eller en anden omsorgspersons blik – såkaldt mind in mind.

3. dagen: Tilknytning
Undersøgelser konkluderer, at mange forskellige faktorer har indflydelse på individets udvikling, men at den mest betydningsfulde enkeltfaktor er kvaliteten af barnets tidlige tilknytning til sine primære omsorgspersoner, sædvanligvis mor og far.

Selvom alle mulige oplevelser og hændelser igennem livet kan have positiv eller negativ indflydelse på det enkelte menneskes udvikling, er de første år, hvor den tidlige tilknytning etableres, fortsat de vigtigste. Tilknytningen i barnets første leveår er fundamentet for udviklingen af barnets følelsesmæssige udvikling, herunder relationsdannelse og mentalisering. Vi ser på tilknytningsmønstre og tilknytningsadfærd, samt etableringen af sekundær tilknytning.

4 og 5. dagen: Traumer
Vi stiller skarpt på, hvordan vi både forstår teorien, og hvordan den kan omsættes til praksis hos jer. Vi vil trække tråde der kan relateres til Cand. Psych Cille Hutniks hverdag med traumatiserede børn i Børnehus Sjælland og give eksempler på, hvordan traumer kan komme til udtryk hos barnet i forskellige aldre. Traumatisering hos børn har stor betydning for barnets udvikling. Mange omsorgssvigtede børn er traumatiserede, og barnets vanskeligheder nedstammer ofte fra traumer. Vi vil også se på, hvordan vi kan arbejde traumesensitivt som personale.

Som afrunding på de to dage vil en Spædbørns- og børnebehandler give et indblik i og en forståelse for, hvordan stressede og traumatiserede børn reagerer og udtrykker deres stress og følelsesmæssige ubalancer i kropslige udtryk. Kroppen husker resten af livet, både bindevæv, muskler, hjerte og mavetarmsystemet. Kortisol niveauet er på overarbejde og svækker børnenes immunforsvar og evne til at restituere og fordøje mad såvel som følelser. Vi vil give helt konkrete metoder til, hvordan vi gennem leg, aktiviteter og fysisk kontakt kan arbejde konstruktivt og lindrende med børnenes nervesystem og kroppens ubalancer.

6.dagen: Belastningspsykologi
Forskning påpeger, at vi kan smittes med barnets forskellige følelser, og at der derigennem udvikles symptomer, der minder om dem, man ser hos den traumatiserede.

Derfor vil vi også beskæftige os med belastningspsykologi herunder begrebet sekundær traumatisering hos jer som personale. Langt de fleste symptomer bor indeni og er ikke umiddelbart synlige, derfor vil vi stille skarpt på forskellige reaktionsformer og hvilke faresignaler, man skal være særlig opmærksomme på, samt forskellige beskyttelsesfaktorer i arbejdet med traumatiserede børn, og hvordan vi som fagprofessionelle oplever at kunne blive påvirket af arbejdet med disse børn.

7.dagen: Psykopatologi med særlig fokus på angst og selvskade
Psykopatologi er beskrivelser og karakteristik af de symptomer, der afgrænser og kendetegner psykiske lidelser. Vi dykker særligt ned i diagnosen angst. Der udover vil vi beskæftige os med selvskade, selv om det ikke er en selvstændig diagnose, da selvskade ofte optræder i forbindelse med psykiske lidelser, er det en væsentlig viden.

Dagen kan afsluttes med mentaliseringsøvelser og en børnesupervision, hvor teorien bindes op på praksis.

8.dagen: Børn og unges seksualitet, grooming og faresignaler
Vi vil kigge nærmere på, hvordan den normale seksuelle udvikling ser ud hos de forskellige aldersgrupper. Vi voksne har ofte ikke en viden om denne udvikling og kommer ofte til at tillægge børnene vores voksen forståelse af seksualitet eller være for blufærdige til ikke at se advarselslamperne. Vi sætter derudover fokus på grooming.  Grooming beskriver processen, hvor en krænker opbygger en relation til et barn eller en ung med henblik på at begå et seksuelt overgreb. Krænker har ofte over længere tid manipuleret og forført barnet med det formål at få offeret til at overskride sine grænser. Det kan både foregå online og offline, men man ser i dag rigtig mange tilfælde af grooming på nettet. Herudover ser vi på hvilke faresignaler der er væsentlige at være opmærksomme på,når man arbejde med børn og unge som befinder sig i risikogruppen for at blive udsat for seksuelle krænkelser og overgreb.

Tina Hutnik

Egesvinget 22
4180 Sorø
Telefon: 20 76 25 95
CVR. 37123129

Der er ikke fast telefontid. Svarer jeg ikke med det samme, så læg en besked eller send en sms eller e-mail, så vender jeg tilbage hurtigst muligt.